PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen GDPR) 
1.    Správce osobních údajů 
Společnost AUTOSIBŘINA, s.r.o., Korytná 47/3, 100 00 Praha 10, IČO: 09068678 (dále jen „správce) Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech. 
2.    Rozsah zpracování osobních údajů 
Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění povinností správce. 
3.    Zdroje osobních údajů 
·    přímo od subjektu údajů 
·    distributor 
·    kamerový systém 
·    veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam apod.) 
4.    Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování 
·    adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, telefonní číslo, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace) 
·    popisné údaje (např. bankovní spojení, obrazový záznam z kamerového systému) 
·    další údaje nezbytné pro plnění smlouvy 
·    údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (zpracování fotografií, použití osobních údajů za účelem personálního řízení aj.) 
5.    Kategorie subjektu údajů 
·    zákazník správce (pouze u subjektů registrovaných na e-shopu) 
·    zaměstnanec správce 
·    dopravce 
·    dodavatel služby 
·    jiná osoba, která je ve smluvním vztahu ke správci 
·    uchazeč o zaměstná 
6.    Kategorie příjemců osobních údajů 
·    velkoobchodníci 
·    finanční správa 
·    veřejné ústavy, úřady 
·    zpracovatel 
·    smluvní partneři 
·    státní aj. orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy 
·    další příjemci (např. předání osobních údajů do zahraničí – státy EU) 
7.    Účel zpracování osobních údajů 
·    účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů 
·    jednání o smluvním vztahu 
·    plnění smlouvy 
·    ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob (např. vymáhání pohledávek správce) 
·    archivnictví vedené na základě zákona 
·    výběrová řízení na volná pracovní místa 
·    plnění zákonných povinností ze strany správce 
·    ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů 
8.    Způsob zpracování a ochrany osobních údajů 
Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v jeho provozovnách, pobočkách a sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů. 
9.    Doba zpracování osobních údajů 
V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve spisovém a skartačním řádu správce či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů. 
10.    Poučení 
Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů. 
V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu zpracovávat tyto údaje: 
– subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů, 
– zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů, 
– zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, 
– zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu nebo jiné fyzické osoby, 
– zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce, 
– zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů. 
11.    Práva subjektů údajů 
1.    V souladu se čl. 12 GDPR informuje správce na žádost subjektu údajů subjekt údajů o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím: 
– účelu zpracování, 
– kategorii dotčených osobních údajů, 
– příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, 
– plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, 
– veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, 
skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. 
2.    Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domníváže správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: 
– Požádat správce o vysvětlení. 
– Požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů. 
– Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav. 
– Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů podle odstavce 1, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový orgán, tedy na Úřad pro ochranu osobních údajů. 
– Postup podle odstavec 1 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na dozorový úřad přímo. 
– Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. 
Toto prohlášení je veřejně přístupné na internetových stránkách správce, na intranetu správce, na vyžádání v sídle společnosti AUTOSIBŘINA s.r.o.